ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และโรงเรียนสียัดพัฒนา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมต้อนรับองคมนตรีในครั้งนี้ด้วย ในการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนครั้งนี้องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท ดังนี้ ๑. เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของ  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ๒. สร้างนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และบ้านเมือง ๓. สร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคง ทำให้สิ่งที่ถูกต้อง ฝึกนักเรียนในการเรียนควบคู่กับการฝึกอาชีพ เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ๔. สร้างให้นักเรียนรู้สิทธิหน้าที่ ของตนเองต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีน้ำใจเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นการสนองพระราโชบายของ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ต่อยอดตามพระราชปณิธานของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ดังนี้ ๑. สร้างคนดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และต่อบ้านเมือง ๒. รู้จักผิด รู้จักถูก อะไรดี อะไรชั่ว ให้ทุกโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ในการร่วมต้อนรับครั้งนี้ประกอบด้วย รองผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน