เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ชูคลินิกวิชาการ สร้างรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่โรงเรียน


เมื่อวันที่18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ทั้งด้านสุขภาพอนามัย อาหารและโภชนาการ การศึกษา
การอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยพระองค์ทรงงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จนสามารถประกอบอาชีพได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดงานประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ที่จะได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้


ทางด้านนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวว่า งานประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมคลินิกวิชาการ 5 สาระ ได้แก่ คลิกภาษาไทย คลินิกคณิตศาสตร์ คลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกสังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม และคลินิกภาษาต่างประเทศ“การประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวในที่สุด
**********
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2563