สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการดำเนินงาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒