ปจ.2 จัดอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน พร้อมบรรยายพิเศษในบทบาทหน้าที่และการพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการที่มาปฏิบัติงานในโรงเรียน   และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (ผ่านระบบ Conference ) การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ          โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้การใช้งาน “ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) โดยนายเชิดชัย  เพลาวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมปิดการอบรมโดยนายคำแหง  แก้วจุฑามณี ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 113 คน