สพม.16 จัดทำโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู (PLC) โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศชำนาญการ ร่วมนิเทศ เปิดชั้นเรียนของครู รร.กอบกุลวิทยาคม บรรยากาศการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก นร.เป็นผู้ฝึก ผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อรองรับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทักษิณ