โครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเที่ยว อุทยานธรณีสตูล

              จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา มีมรดกทาง ธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจํานวนมาก จนได้รับ การประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ถือเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเชื่อมโยงสู่ การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักทองเที่ยวและผู้มาเยือนได้สนุกกับการชื่นชมมรดกทาง ธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอีกทั้งยังเป็นการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดและภาคใต้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยการนําของนายศังกร รักชูชื่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้ให้ความสําคัญจึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา สถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล จัดทําโครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเที่ยว อุทยานธรณีสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน และบุคลากรการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์รองรับอุทยานธรณีโลกสตูล

2. เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว และเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

แสดงน้อยลง