สพป.น่าน เขต 2 รับฟังนโยบายและอบรม จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย รองผอ.สพป.น่าน 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางราตรี  มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 142 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV ช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน และรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2