ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎ์นุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎ์นุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีจำนวนนักเรียน 214 คน  โดยมีนายบุญส่ง  เหล็กสัก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด