การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู (PLC) โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วยนางเปรมจิต กล่อมสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางเหมือนฝัน เกื้อหนุนศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 3 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อรองรับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวรการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตทักษิณ คุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำ และนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความคิดของตนเอง เพื่อให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรฯ