สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนประชาชนจังหวัดระยอง โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายงานและสรุปผลการประชุมย่อยตามกลไกการทำงานเชิงพื้นที่  3 ด้านคือ 1) การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 2) ความร่วมมือของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดระยอง และ 3) การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลของโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ตำบลของโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยคาดหวังผลผลิตให้เด็กระยองเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์สังคมดิจิตัล คนระยองรู้รากเหง้าเท่าทันสังคมอุดมปัญญาจิตใจดีมีวินัยมีรายได้ใส่ใจคุณภาพ คนระยองมีจิตสำนึกในการพัฒนาเมืองระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และคนระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง