สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการรงเรียนของ สพฐ. “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ได้พบปะและมอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดแนวทางการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ให้ศึกษามิติของคนเพราะุการทำงานจะทำเพียงลำพังไม่ได้ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น และขอให้ใช้ประโยชน์ของการสื่อสารในยุค ๔.๐ ในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๓๙ คนโดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
**จากนั้นในเวลา ๑๑.๐๐ น. รับฟังการมอบนโยบายจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ VIDEO Conference  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒