รองเลขาธิการ กพฐ. เผยผลประเมิน ITA สพฐ. อันดับ 1


28 ตุลาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2563 สพฐ. ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อเทียบระดับกรมอยู่เป็นลำดับที่ 8 ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สพฐ. ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน นอกจากนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สพฐ. สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีการใช้โฟมที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง จึงได้กำชับ และใช้มาตรการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำการแยกขยะ และไม่ให้ใช้โฟม เพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้และลดปริมาณขยะได้แบบ 100%

ศนท.สอ.รายงาน