สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (29 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดยมีนายวัลลภ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาย ประกอบกิตติ์  ปัสสวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสุรีรัตน์  ต.สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอยวัต  รัศมีศรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นางสาวณภาภัช  เพชรไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพฐ.นายศักดิ์นันท์ บัวทองเรือง พนักงานราชการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.และคณะร่วมรับเสด็จ โอกาสนี้ได้ทรงพระกรุณาเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และทรงปลูกต้นมะคาเดเมีย มีราษฎรชาวไทยภูเขา ข้าราชการ มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ