สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

          วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.19 น. นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน 143 คน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน และรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1