สพป.ชัยนาท จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Coding for Teacher : C4T)

วันที่ 31ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Coding for Teacher : C4T) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในระดับโรงเรียน จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท