ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัลผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินโครงการ ใน ๒๐๐ โรงเรียนต้นแบบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ๒) โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ๓) โรงเรียนตลาดบางบ่อ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ ฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัลผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล สู่ต้นแบบมาตรฐานห้องเรียน ปี ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม WARROOM TECS  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒