สพป.ชัยนาท จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยนาท (โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สพป.ชัยนาท จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563    โดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์  ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลงานด้านยาเสพติด และกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง (โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.) จำนวน 4 โรงเรียน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 (โดยกระทรวงศึกษาธิการ) จำนวน 6 โรงเรียน,  โดยมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมบรรยายพิเศษ กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดชัยนาท ถึงประเด็นสำคัญ ” ชัยนาทจังหวัดสะอาด สังคมเป็นสุข ” ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความสะอาด สดใสให้จังหวัดชัยนาทมากยิ่งขึ้น ทั้งสะอาดกาย วาจา ใจ ความสะอาดของพื้นที่ และสังคม อีกทั้งการบริหารของภาคราชการต้องมีความสะอาด โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ และจังหวัด อย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวชัยนาท และนางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย แจ้งนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมราชาวดี  โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ บริษัทสยามสไมล์ มาตรฐานบริการประกันภัย มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด