ร่วมต้อนรับผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และนางอภิชญา คงช่วย ผู้อำนวบยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และนางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ณ หอประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1