การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญชวน บุคคล หน่วยงาน สมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การรับสมัครคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล