ประชาสัมพันธ์ วารสาร @DISASTER

ด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งวารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่4 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน โดยเข้าไปอ่านวารสารได้ทางเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อ “สื่อการเรียนรู้จัดการภัย” หรือสแกน QR Codeตามเอกสารดังแนบ