ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช. และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำ จดหมายข่าว วช. เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา จดหมายข่าว วช. ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ