สพป.น่าน เขต 2 จัดโครงการเพลงเพลิน อาหารดีและสินค้ามีประโยชน์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดรวมใจ อาหารดีและสินค้ามีประโยชน์” ในโครงการเพลงเพลิน อาหารดี และสินค้ามีประโยชน์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ซึ่งดำเนินการโดยคณะครูโรงเรียนบ้านสบปืน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านปางหก ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสุู่กันฟังตามวิถีการพูด-ฟังภาษาไทยดี สะพานเชื่อมสร้างความเข้าใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาโครงการ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ การฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเสวนา ในการนี้ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมกระเกียรติ จังหวัดน่าน