ส่งใจให้ 2 โรงเรียนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 (สพป.ปัตตานี เขต 3) ร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน นายสมปอง ชินตะวันรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะบุคลากรฯ ใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสารวัน อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งเข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีนายสุภชัย ไชยลาภ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนวัดโบกขรณี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การคัดเลือกครั้งนี้ มีเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความพฤติดี มีผลการเรียนดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติยิ่ง อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดีเด่นให้กับสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ให้เกิดความมุมานะและพากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ำเสมอ โดยมีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้นและเนื่องจากรางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุด การดำเนินงานจึงต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินการคัดเลือกคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานและคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดธรรม ยึดหลักวิชาการ และทั้งสองโรงเรียนจะต้องเตรียมรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดต่อไป มีกำหนดการประเมินฯ ระดับก่อนประถมศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และระดับประถมศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

 

มนทิชา  แวซอเหาะ      ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี       ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
www.pattani3.go.th