สพป.สร.1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่  7  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุริทร์  จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น  เนื่องในวันต่อต่านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดย  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประมาณ 800 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น  ในส่วนของ  สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สร.1  พร้อมด้วย  รอง ผอ.เขต  (นายวันชัย  คำพาวงศ์  นายสุทัศน์  เดชมา  และ  นายเปโส  ขบวนดี)  ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้