สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมนักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน