สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ปปช. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดย นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดลำปาง และหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้ปลอดจากการทุจริต” โดยนายเดชอนัน คุนุ นิติกรชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ก่อนการประชุมมีพิธีมอบโลและเงินรางวัลแก่สถานศึกษาพอเพียงที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำบลริมปิง โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านทาป่าเปา และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียง ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดช้างค้ำ และโรงเรียนบ้านน้ำย้อย มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รวม 175 คน ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่