ผอ.สพป.ชัยนาท รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพท. ประกอบด้วย นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการ นายกำจัด คงหนู อดีต ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1และ ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ อดีต ผอ.สพม.เขต 5 คณะกรรมการ พร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพท. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) โดยนำเสนอผลงานและผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ตัวชี้วัด ด้านที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวชี้วัด ด้านที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวชี้วัด ต่อคณะกรรมการประเมิน พร้อมนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ สพป.ชัยนาท และสถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินโครงการนำนโยบายเป็นฐาน สร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศ และนำเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท