จันท์ 1 เพิ่มความรู้พื้นฐานธุรการโรงเรียน

7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV ช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดยนายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้พบปะให้โอวาทแก่ธุรการโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1