สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผานมา นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.  “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”  ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 207  คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 230 คน เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียนอาทิ  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน, งานธุรการ,งานพัสดุ, งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV จาก รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.