สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธรฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C,) รุ่นที่ 1/2563

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มอบหมายให้นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องตัน (B.T.C) รุ่นที่ 1 /2563 ระหว่างวันที่ 17 -20 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อเวลา 15.30. นายขวัญเรือน แสบงบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมค่าย พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยมีนายทศวร ผ่องใส ผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 นางปวีณา รวมธรรม ผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 และคณะให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (ค่ายเมืองยศ) ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร