เครือข่าย ฯ เมืองสุรินทร์ 2 สังกัด สพป.สร.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มิติ

วันที่  10  ธันวาคม  2561  ณ   ห้องประชุมราชาวดี  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  4  มิติ  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  มีจิตวิญญาณของความเป็นครูร่วมกัน  ที่เรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)    ครูผู้สอนสามารถทำบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ได้  ซึ่งเป็นเอกสารที่สำนักงาน  ก.ค.ศ.จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครูสายงานการสอน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 2  เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  100  คน วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คือ  ดร.จำรัส  สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1