สพป.ปัตตานี เขต 3 พัฒนาธุรการโรงเรียน ช่วยลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

***7 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนางรูสนานิง เจ๊ะนิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัตหน้าที่ผูเอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาครั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนของ สพฐ. พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ และ สพป.ปัตตานี เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ประกอบด้วยธุรการโรงเรียนจำนวน 67 โรง ระยะเวลาการประชุม 1 วัน มีคณะวิทยากรจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยตรงมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (นางชวนพิศ แก้วพรหมราช) งานพัสดุ โดยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นายอับดุลฮามิด เง๊าะ) และงานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ New DLTV โดยนายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หลังจากนั้นได้ร่วมอบรมผ่านทาง conference ในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. รับชมการมอบหมายนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคบ่ายเป็นการแชร์ประสบการณ์หน้าที่และบทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนความต้องการของผู้บริหารและงานที่มอบหมายให้ธุรการโรงเรียนโดยนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณี หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยการสร้างเครือข่ายธุรการมืออาชีพ แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ และสภาพปัญหาอุปสรรค ในรูปแบบกระบวนการ PLC โดยนายนูเซ็ง เจะบู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระรุบี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน

***นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียนๆ 1 คน โดย สพฐ. ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากำลังและแนวทางการสรรหาการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” และสพฐ. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดยมีหลักสูตร 1 วัน ให้จัดการอบรมในวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ มีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ และรับชมผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดระบบ conference การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ภาพ/ฟูซียะห์ มาแจ
ข่าว/มนทิชา แวซอเหาะ
www.pattani3.go.th