สพฐ.เข้ม…ประเมินประสิทธิภาพ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ หลังปฏิบัติงานครบ ๑ ปี

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ของ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินดังกล่าว เพื่อพัฒนาคนให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และจะนำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของบุคคลและตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป