สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมสรุปผลการจัดการศึกษา และการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนำผลการบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค มาแก้ไข และพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ และข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา พบปะและบรรยายให้ความรู้ด้วย ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก