สพป.นค.1 รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันศุกร์ที่ 7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดและพบปะผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน  154 คน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ  Conferrence  การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการ กพฐ. ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1