สพป.ลพบุรี เขต 1>ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 เรื่อง การส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและการศึกษาต่อสายอาชีพ ตามโครงการเปิดมุมมองการเรียนรู้ สู่โลกกว้างทางอาชีพ

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ทั้ง 34 แห่งในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ในเรื่อง การส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมคณะฯ นำพาเข้าชมงานอาชีพของนักเรียนในฐานต่าง ๆ และดูงาน ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า ซึ่งความรู้ที่ได้จากการมาศึกษาครั้งนี้ มีหลายอย่างที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะนำแนวคิดกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพัฒนางานที่สอดรับนโยบายของ สพฐ. ต่อไป…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)