สพม.37 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงปัจจุบัน กับที่มีอยู่จริงในระบบ DMC ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม. 37 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตรวจเช็คข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดทั้ง 46 โรงเรียน ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเป็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ที่ต้องดำเนินการและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการต่อไป