สพป.จันท์๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ
ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 118 คน
ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2  โดยในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษา และเพื่อให้ครูได้
ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่โดยตรง