สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 4 ข้อพื้นฐาน..ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทำ ..ครูนำ 6 ข้อปฏิบัติ

วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2561 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการควบคุมภายในและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุก ร.ร.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาบางโรงเรียนตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือให้สำนักงานงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตให้ความสำคัญ เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่าสม่ำเสมอ… ตามมาตรฐาน 4 ข้อพื้นฐาน..ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทำ ..ครูนำ 6 ข้อปฏิบัติ…