นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต3 คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คำคม (ต่ออักษรภาษาไทย) รายการ “การแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย มีผลการแข่งขันดังนี้ ๑. ชนะเลิศคำคม (ต่ออักษรภาษาไทย) รุ่นประถมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท เด็กหญิงญาดา ยอดกระโทก คู่กับ เด็กหญิงประภัสสรา แก้วสา ๒. ชนะเลิศคะแนนรวมโรงเรียนประเภทคำคม ได้รับถ้วยเกียรติยศนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมทุนการศึกษา ๓.๐๐๐ บาท โดยมีคุณครูณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์ คุณครูวริษา พิมสุโพธิ์ และคุณครูโสภา ต่างสมบัติ เป็นผู้ฝึกซ้อม และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากท่านผู้อำนวยการเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา (ณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์ ภาพ/สุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ ข่าว)