ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด

วันนี้ ( 8 ธ.ค. 63)  เวลา 10.00 น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศาสตรา แสงชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นายมนตรี ยาวะโนภาส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในศูนย์เครือข่าย ได้ตรวจราชการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง และโรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ อ.มหาชนะชัย โดยนายธีระวุฒิ ลาภเย็น นายภัควิชญ์ เหลี่ยมโลก ผอ.โรงเรียน คณะผู้บริหารในศูนย์ ฯ พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการในครั้งนี้