สพป.ปัตตานี เขต 1 ขานรับนโยบายติดตามการนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ตามที่ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รองผู้อำนวยการสพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนนักเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ เข้าร่วม ว่าจากนี้จะต้องมีการจำหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริง  หรือหากจำหน่ายไม่ได้ก็จะต้องมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  ฉะนั้นคำว่า เด็กไม่มีตัวตนจะยึดช่องว่างระหว่าง ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น ขณะเดียวกันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน สพท.โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อให้มีคนรับผิดชอบหลัก เพื่อสแกนจำนวนนักเรียนใหม่ 100% และในวันที่  3  ธันวาคม 2561 ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องเคลียร์ข้อมูลให้ได้ และรายงานจำนวนนักเรียนให้ตรงกับระบบข้อมูลรายบุคคลหรือDMC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยจำแนกนักเรียนที่มีความจำเป็นจะขอรับงบประมาณ และจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ประสงค์ขอรับงบฯ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว และเมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจ แบ่งพื้นที่ เขตรับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ ติดตามการนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าทำการตรวจ  ติดตามการนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ซึ่งมีคณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่เป็นคณะกรรมการ ร่วมสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำกับกรรมการตรวจนับ โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการตรวจนับไม่พบนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียน