สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดอบรมพร้อมมอบนโยบายและปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันศุกร์ ที่  7  ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายและปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 136 คน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการรับฟังนโยบายจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 136 คน และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน ได้แก่ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ,งานธุรการ ,งานพัสดุ,ระบบงานสารบรรณ, งานข้อมูลสารสนเทศ,ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV และ PLC การสร้างเครือข่าย ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1