ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วย กสทช. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR CODE) รายละเอียด ดังแนบ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์