เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคคลากรในพื้นที่ อ.ค้อวัง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมไพรราชพฤกษ์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม โดยมีนายวีระวัฒน์  ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางธาราทิพย์  คุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายณภัทร  เป้านาค  น.ส.ธิติยา  อินตะนา ศึกษานิเทศก์ และนายศาสตรา  แสงชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย มีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต อ.ค้อวังเข้าร่วมประชุม จำนวน 276 คน