สพม.37 ประชุมทางไกล VDO Conference และ ประชุมคัดเลือกนักเรียนตามโครงการ “เด็กดีมีที่เรียน”

นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม. 37 ในเรื่องของการดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

และในเวลา 14.15 น. เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 6 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์และวิธีการตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด