สพป.ยะลาเขต3พัฒนาระบบงานทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศสำหรับครูเพื่อประสิทธิภาพการบริการ

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ครูสามารถดำเนินงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนบ้านนาข่อย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อย) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียนของสำนักงานและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนสามารถดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีความต่อเนื่องพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่ประชาชน สถานศึกษา สถานบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ