สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1/2561)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1/2561) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนางสุฑาทิพย์ ฉิมสง่า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเชิญ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรในการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 อาทิ หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องจัดทำแบบ ปอ. และ ปย. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการกำหนดเกี่ยวกับควบคุมภายใน และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561, การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 (เช่น การจัดทำแบบรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน) ให้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562, หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว กรณีที่ไม่สามารถส่งรายงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่จัดส่งรายงานเกิดระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือนำส่งฯ, การจัดทำรายงานการประเมินฯ แบบ ปค.5 ให้ระบุข้อมูลความเสี่ยงที่ได้ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วและผลประเมินปรากฏว่า ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ไม่ต้องนำมาระบุไว้ในแบบ ปค.5, การจัดทำรายงานการประเมินผลฯ ให้จัดส่งพร้อมด้วยรายงานตามแบบ ปค.1 ปค.5 และ ปค.6 (ที่สรุปในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ) เป็นต้น ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)