สพป.น่าน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 6 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา “โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีประธาน กพด. ภาคเหนือ นายสมศักดิ์  วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก และ ผู้บริหารโรงเรียน กพด. 6 จังหวัดภาคเหนือ แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กพด. ภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2562-2565 ณ. ห้องประชุมจำปาน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2