สพป.สุรินทร์ เขต 1 “เปิดกรุลายแทง O-NET ครั้งที่ 2”

วันที่ 12  ธันวาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  Learning  “เปิดกรุลายแทง  O-NET ครั้งที่ 2”  ณ  ห้องลุมพินี แกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  สืบเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  จะดำเนินการทดสอบ      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562  พร้อมกันทั่วประเทศ  โดยในปีการศึกษา 2561  มีการจัดสอบ  4  กลุ่มสาระ  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์   จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปขยายผลและถ่ายความรู้สู่นักเรียนเพื่อพิชิตข้อสอบ O-NET  ในปีการศึกษา  2561  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้    กลุ่มสาระละ  4  คน  จาก   16  เครือข่ายฯ ในสังกัด  รวมทั้งสิ้น  256  คน  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พบปะให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้